menu close

Polityka prywatności

 1. §1 Informacje o przetwarzaniu danych osobowych
  1. Aby móc skorzystać z usługi zgodnie z Regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną (dalej: "Regulamin") za pośrednictwem Serwisu, zostaniesz poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych w formularzu. Poprosimy Cię jedynie o te dane, które są adekwatne w stosunku do celów, w jakich będą one przetwarzane.
  2. Administratorem Twoich danych osobowych jest Rankomat.pl Sp. z o.o. (dawniej: Rankomat Sp. z o. o. Sp. k.), z siedzibą w Warszawie (01-141), ul. Wolska 88, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000877277, posiadająca nr NIP: 527-275-18-81, oraz REGON: 363096183, wysokość kapitału zakładowego 65 000 550,00 zł (dalej: "Rankomat", "my"), adres e-mail: bok@ebroker.pl.
  3. Rankomat powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Możesz się z nim skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: iod@rankomat.pl.
  4. Skorzystanie przez Ciebie z usługi oferowanej za pośrednictwem Serwisu jest dobrowolne.
  5. Dane osobowe będą zbierane w związku z korzystaniem z Serwisu, w celu i zakresie niezbędnym do:
   1. wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem (dalej: "Umowa"),
   2. marketingu własnych towarów lub usług Rankomat oraz marketingu towarów lub usług podmiotów współpracujących z Rankomat – w tym celu będą przetwarzane następujące dane: imię, rok urodzenia, adres e-mail, numer telefonu, kod pocztowy.
 2. §2 Ochrona danych osobowych
  1. Rankomat zobowiązuje się do ochrony Twoich danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności do ich nieujawniania osobom nieuprawnionym oraz do ich przetwarzania wyłącznie w celach określonych powyżej w §1.
  2. Dane osobowe są zabezpieczone przed bezprawnym udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osoby nieupoważnione, zniszczeniem, utratą, uszkodzeniem lub zmianą oraz przetwarzaniem niezgodnym z przepisami prawa powszechnie obowiązującego. Stosujemy odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu ochrony Twoich danych. Zaliczają się do nich wewnętrzne kontrole zebranych danych, procedury przechowywania i przetwarzania oraz fizyczne i informatyczne środki bezpieczeństwa mające na celu ochronę przed nieupoważnionym dostępem do systemów, w których przechowujemy dane osobowe.
 3. §3 Przekazywanie danych osobowych do innych podmiotów
  1. Usługa świadczona za pośrednictwem Serwisu polega na zbieraniu i przekazywaniu Twoich danych do pożyczkodawców współpracujących z Rankomat w celu podjęcia sprawdzenia, czy spełniasz warunku udzielenia pożyczki przez poszczególnych pożyczkodawców.
  2. Rankomat przekazuje Twoje dane następującym pożyczkodawcom: MILOAN POLSKA Sp. z o.o., LTU Finance Sp. z o.o., Arena Finance Sp. z o.o.
  3. Ponadto, możemy udostępnić Twoje dane innym podmiotom na podstawie właściwego przepisu prawa lub decyzji właściwego organu. Wszelkie tego typu przypadki są starannie przez nas analizowane.
  4. Dostęp do Twoich danych mogą mieć również podmioty, z których usług Rankomat korzysta w związku z prowadzoną działalnością (np. podmioty, które dostarczają nam systemy informatyczne do wysyłki treści marketingowych lub firmy hostingowe). Rankomat zawarła z takimi podmiotami stosowne umowy, których przedmiotem jest zabezpieczenie Twoich danych.
 4. §4 Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
  1. Podstawę prawną przetwarzania danych zbieranych za pośrednictwem Serwisu jest art. 6 ust. 1 lit. b i f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: "RODO").
  2. Przede wszystkim, musimy przetwarzać Twoje dane osobowe, aby móc zrealizować usługę świadczoną za pośrednictwem Serwisu - w tym wypadku postawę przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.
  3. Po wykonaniu tej usługi, na podstawie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora lub stronę trzecią, będziemy przetwarzać Twoje dane w celu marketingu towarów i usług własnych oraz innych podmiotów współpracujących z nami - w tym przypadku podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust.1 lit. f) RODO. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO administrator danych może powołać się na uzasadniony interes jako podstawę przetwarzania, gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią. Tym uzasadnionym interesem, zarówno w przypadku marketingu usług lub towarów własnych, jak i marketingu usług lub towarów strony trzeciej (podmiotów współpracujących z Rankomat) jest dotarcie z komunikatem reklamowym do określonej grupy odbiorców. Podmiotami współpracującymi z Rankomat są reklamodawcy, którzy zlecają nam wysyłanie informacji handlowych dotyczących ich usług lub towarów. Nie udostępniamy żadnych Twoich danych osobowych tym podmiotom. To Rankomat realizuje i nadzoruje cały proces wysyłki informacji handlowych.
 5. §5 Prawa osoby, której dane dotyczą
  1. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny dla wykonania Umowy, a po tym okresie dla celów i przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń. W przypadku przetwarzania dla celów marketingowych – dane będą przetwarzane do czasu osiągnięcia celu przetwarzania lub do czasu skutecznego wniesienie sprzeciwu w związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach, o których mowa w §1 ust. 5 lit. b).
  2. Przysługuje Ci prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a w przypadku przetwarzania danych na podstawie art. 6 lit. f) RODO, również prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
  3. Ponadto, przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznasz, że przetwarzanie przez Rankomat Twoich danych osobowych narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
  4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale stanowi warunek realizacji usługi zgodnie z Umową.
 6. §6 Zakres przetwarzanych danych
  1. Rankomat przetwarza Twoje dane osobowe w następującym zakresie:
   1. w celu wykonania Umowy - imię i nazwisko, numer PESEL, adres e-mail, nr i seria dowodu osobistego, stan cywilny, liczba osób na utrzymaniu, sytuacja materialna (źródła dochodu, jego wartość, miesięczne obciążenia dochodu, ew. informacje o pracodawcy w przypadku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, obecna forma zamieszkania i okres zamieszkania, dzień wypłaty wynagrodzenia lub dochodu i okres od kiedy jest wypłacane), adres stałego zameldowania oraz korespondencyjny, kontaktowy numer telefonu komórkowego, numer konta bankowego, informacje o obywatelstwie i kraju urodzenia.
   2. w celu marketingu towarów lub usług własnych oraz towarów lub usług podmiotów współpracujących – imię, rok urodzenia, adres e-mail, numer telefonu, kod pocztowy.
  2. Ponadto, Rankomat przetwarza dane osobowe pozyskane w trakcie procesu świadczenia usług drogą elektroniczną w związku z Twoją aktywnością na stronie internetowej, takie jak np. informacje o adresie IP, za pośrednictwem którego korzystasz z Serwisu, urządzeniu, z którego korzystasz, systemie operacyjnym i przeglądarce internetowej.
 7. §7 Przekazywanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej
  1. Przekazywanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej może nastąpić wyłącznie po uzyskaniu Twojej zgody.
  2. Możesz w każdej chwili wycofać wyrażoną wcześniej zgodę na otrzymywanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Wystarczy, że klikniesz w link służący do wypisania się z bazy mailingowej znajdujący się na końcu wiadomości zawierającej informacje handlowe przesłanej przez Rankomat lub prześlesz nam e-mail z informacją o wycofaniu zgód na adres bok@grupaebroker.pl.
 8. §8 Polityka "cookies"
  1. W związku z korzystaniem z Serwisu, zbierane są pliki typu "cookies" ("ciasteczka"). Pliki typu "cookies" to informacje zapisywane przez przeglądarkę użytkownika, obejmujące zawartość tekstową, które mogą zawierać dane osobowe w postaci adresu IP komputera oraz unikalnego identyfikatora urządzenia zapisanego w pliku. Pliki te nie są przechowywane na serwerach Rankomat, a dane z nich są odczytywane jedynie podczas wizyty na stronie. Dzięki plikom cookies strony internetowe pamiętają preferencje użytkownika, np. ulubione strony internetowe. Pliki "cookies" nie identyfikują użytkownika poprzez takie dane jak imię czy nazwisko, które nie są zbierane w technologii "cookies", nie mają również wpływu na sprzęt i oprogramowanie użytkownika. Więcej informacji o plikach "cookies" można znaleźć na stronie https://www.aboutcookies.org/
  2. Podstawą prawną dla zbierania Twoich danych odczytywanych z plików "cookies" jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, dopuszczający przetwarzanie danych osobowych dla osiągnięcia usprawiedliwionego celu administratora danych. Celem takim jest dostosowanie strony do indywidualnych ustawień użytkownika oraz zapamiętanie wprowadzanych przez użytkownika danych związanych z korzystaniem z serwisu, jak również prowadzenie analiz statystycznych dotyczących użytkowników i odwiedzających stronę na potrzeby administratora.
  3. Możesz uzyskać dostęp do swoich danych w formie zbieranej poprzez analizę zawartości plików "cookies", w treści w jakiej znajdują się na dysku komputera, które są następnie wykorzystywane przez witrynę oraz w każdej chwili je usunąć.
  4. Przysługuje Ci prawo ich usunięcia, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, jak również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  5. Rankomat wykorzystuje w swoich serwisach internetowych pliki "cookies" w następujących celach:
   1. potwierdzenie preferencji, udostępnienia określonych funkcji i usługi, czyli uzyskanie informacji na temat preferencji językowych i komunikacyjnych użytkownika, zapewnienie pomocy przy wypełnianiu formularzy w witrynie.
   2. ocena wydajności, analiza oraz badania czyli pozyskanie wiedzy i badanie jak dobrze działają strony internetowe, działanie w kierunku poprawy funkcji oraz usług; działania te podejmowane są między innymi w czasie, gdy użytkownicy wchodzą na strony Rankomat z innych witryn, aplikacji lub urządzeń podczas pracy na komputerze lub innym urządzeniu.
   3. reklamowych – dla dostosowania emitowanych reklam Rankomat do preferencji użytkowników oraz w celu wykorzystywania technologii retargetingu, która umożliwia kierowanie reklam na stronach internetowych podmiotów trzecich (naszych Partnerów) do Ciebie, jeśli byłeś w przeszłości już zainteresowani naszymi produktami i usługami,
   4. zapewnienia bezpieczeństwa, czyli wsparcie mechanizmów zapobiegających nadużyciom w serwisach internetowych, w tym także wycieku danych zapewniając poufność przetwarzanych dla użytkownika informacji.
  6. Rankomat umożliwia innym podmiotom wykorzystywanie technologii "cookies" na swoich stronach internetowych w następującym zakresie:
   1. cele marketingowe:
    1. umieszczanie kodów mierzących zliczających emisję i kliknięcia (np. liczbę wypełnionych formularzy za pośrednictwem serwisów Rankomat) na stronach internetowych Rankomat - w ten sposób mierzona jest efektywność danej kampanii;
    2. wykonywanie działań marketingowych Facebook – na stronach internetowych Rankomat umieszczany jest piksel Facebooka – jest to narzędzie analityczne, które pomaga mierzyć skuteczność reklam na podstawie analizy działań podejmowanych przez Ciebie na stronach Rankomat. Dane z piksela można wykorzystać w poniższym zakresie: emisji reklam wśród właściwej grupy odbiorców, tworzenie grup odbiorców reklam, używanie innych narzędzi reklamowych Facebooka;
    3. na stronach internetowych Rankomat zamieszczane są również pliki "cookies", które, w oparciu o ustalenie preferencji użytkownika, umożliwiają Rankomat prowadzenie kampanii reklamowych w technologii Google Adwords lub Google Adsense - w ten sposób mogą być kierowane do Ciebie interesujące Cię reklamy, zarówno na stronach Rankomat, jak i poza nimi.
   2. badania i analizy usług:
    1. pliki "cookies" związane z badaniami sieci Internet pochodzą od spółek Polskie Badania Internetu Sp. z o.o., Gemius S.A. oraz Google Inc. Wykorzystując oprogramowanie Google Analytics oraz Gemius, witryna działając w oparciu o odpowiednie umowy z wymienionymi podmiotami, zamieszcza w komputerze użytkownika kody zliczające umożliwiające zbieranie danych o użytkownikach.W każdej chwili użytkownik może sprzeciwić się zbieraniu danych przez oprogramowanie Google Analitycs lub Gemius poprzez zmiany ustawień przeglądarki internetowej.
    2. Rankomat uczestniczy także w Polskich Badaniach Internetu a zasady prowadzenia badania sieci Internet dostępne są na następujących stronach internetowych: http://www.gemius.pl/pl/polityka_prywatnosci oraz http://pbi.org.pl/badania/jak-to-dziala. Każdy z użytkowników sieci Internet może sprzeciwić się uczestnictwu w ww. badaniu poprzez: akceptację specjalnego "cookies" z klauzulą rezygnacyjną (http://optout.hit.gemius.pl/removeEN.php), konfigurację przeglądarki tak, aby usuwała pliki cookies przy jej zamknięciu, konfigurację przeglądarki tak, aby nie przyjmowała plików "cookies" i nie akceptowała technologii localStorage. Dodatkowe informacje dostępne są pod adresem: http://www.gemius.pl/cookie-policy.html.
  7. Kontrolowanie plików "cookies" przez użytkownika możliwe jest w poszczególnych przeglądarkach internetowych, w ustawieniach prywatności. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików "cookies", może zmienić ustawienia przeglądarki, ale wyłączenie obsługi plików "cookies" wykorzystywanych dla celów bezpieczeństwa, czy określenia preferencji utrudni korzystanie ze stron internetowych Rankomat, a w niektórych przypadkach uniemożliwi korzystanie z określonych funkcjonalności (np. porównywarki ofert ubezpieczeniowych i finansowych). W celu zarządzania ustawieniami "cookies", użytkownik wybiera z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:
  8. W serwisach internetowych Rankomat wykorzystywana jest także technologia localStorage, która zbliżona jest do technologii "cookies". Jest to wydzielona część pamięci przeglądarki, która umożliwia przechowywanie danych lokalnie. Jest bezpieczniejsza, a dostęp do danych w niej zapisanych ma tylko strona internetowa, która je tam wprowadziła. Umożliwia również przechowywanie większej ilości danych bez wpływu na wydajność strony internetowej, ponieważ nie są one wysyłane przez przeglądarkę przy każdym odwołaniu do serwera. Taka funkcjonalność umożliwia większą swobodę w dostosowaniu strony internetowej do oczekiwań użytkowników. Dane w localStorage są długotrwale przechowywane przez przeglądarkę i nie są usuwane po zamknięciu przeglądarki. Nie mają również określonego czasu ważności. W przypadku serwisów Rankomat, localStorage wykorzystywane są przede wszystkim w celach analitycznych.
 9. §9 Postanowienia końcowe
  1. Jeśli masz jakieś pytania dotyczące niniejszej polityki prywatności, prosimy o ich wysłanie pod adres: bok@grupaebroker.pl
sync
Proszę czekać, trwa weryfikacja wniosku w systemie
To może chwilę potrwać
sync
Proszę czekać
Ta strona używa ciasteczek (COOKIE). Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce odwiedzając nową Politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgode na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.