menu close

Regulamin Serwisu Gotówka non stop (https://gotowkanonstop.pl)

  1. Poniżej wersja regulaminu obowiązująca od dnia 17.06.2024 r.
 1. §1 Definicje
  1. Przez pojęcia użyte w treści Regulaminu rozumie się:
   1. Spółka – Usługodawca Rankomat.pl Sp. z o.o. (dawniej: Rankomat Sp. z o. o. Sp. k.), z siedzibą w Warszawie (01-141), ul. Wolska 88, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000877277, posiadająca nr NIP: 527-275-18-81, oraz REGON: 363096183, wysokość kapitału zakładowego 65 000 550,00 zł, będąca administratorem serwisu Gotówka non stop (https://gotowkanonstop.pl), za pośrednictwem którego świadczona jest Usługa;
   2. Serwis – serwis internetowy Gotówka non stop prowadzony w domenie https://gotowkanonstop.pl, za pośrednictwem, którego Spółka umożliwia osobom zainteresowanym uzyskaniem pożyczki gotówkowej przez Internet dostęp do informacji na temat ofert kilku różnych pożyczkodawców współpracujących ze Spółką oraz przekazanie danych osobowych tych osób kilku różnym pożyczkodawcom w celu zweryfikowania, czy dana osoba spełnia kryteria udzielenia pożyczki przez danego pożyczkodawcę;
   3. Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Spółkę polegająca na zbieraniu i przekazywaniu pożyczkodawcom współpracującym ze Spółką informacji na temat osób zainteresowanych uzyskaniem pożyczki gotówkowej przez Internet;
   4. Użytkownik – osoba korzystająca z Serwisu zainteresowana uzyskaniem pożyczki gotówkowej przez Internet; z Serwisu mogą korzystać wyłącznie Użytkownicy, którzy spełnili warunki określone w Regulaminie;
   5. Partner – współpracujący ze Spółką przedsiębiorca w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, który w zakresie swojej działalności gospodarczej lub zawodowej, udziela lub daje przyrzeczenie udzielenia pożyczki lub innego produktu finansowego, w tym instytucja pożyczkowa (kredytodawca) albo przedsiębiorca w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, inny niż kredytodawca, który w zakresie swojej działalności gospodarczej lub zawodowej uzyskuje korzyści majątkowe, w szczególności wynagrodzenie od konsumenta, dokonując czynności faktycznych lub prawnych związanych z przygotowaniem, oferowaniem lub zawieraniem umowy pożyczki (umowy o kredyt);
   6. Umowa Pożyczki - pomoc finansowa, polegającą na udostępnieniu kapitału pieniężnego Użytkownikowi na podstawie umowy pożyczki zawartej pomiędzy Użytkownikiem a Partnerem , stanowiąca umowę o kredyt konsumencki w rozumieniu przepisów ustawy o kredycie konsumenckim z dnia 12 maja 2011 roku (Dz.U. 2011 nr 126 poz. 715);
   7. Wniosek – ogólny formularz elektroniczny udostępniony przez Spółkę Użytkownikowi na stronie https://gotowkanonstop.pl, za pośrednictwem którego Użytkownik przekazuje Spółce określone informacje, w tym dane osobowe, które następnie udostępniane są przez Spółkę kilku Partnerom jednocześnie. Formularz zawiera miejsce na przekazanie w szczególności takich informacji, jak: 1) wnioskowana kwota pożyczki wraz z okresem na jaki ma być udzielona, 2) imię i nazwisko Użytkownika, 3) numer PESEL Użytkownika, 4) nr i seria dowodu osobistego Użytkownika z datą ważności, 5) stan cywilny i wykształcenie, 6) sytuacja materialna (dochód, spłacane kredyty), 7) adres stałego zameldowania oraz korespondencyjny Użytkownika, 8) kontaktowy numer telefonu Użytkownika, 9) główne źródło dochodu;
   8. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Spółkę za pośrednictwem Serwisu.
   9. RODO - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
 1. §2 Warunki Ogólne
  1. Administratorem Serwisu i Usługodawcą jest Rankomat.pl Sp. z o.o. (dawniej: Rankomat Sp. z o. o. Sp. k.), z siedzibą w Warszawie (01-141), ul. Wolska 88, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000877277, posiadająca nr NIP: 527-275-18-81, oraz REGON: 363096183, wysokość kapitału zakładowego 65 000 550,00 zł, adres e-mail: bok@ebroker.pl
  2. Z Usługi skorzystać mogą wyłącznie Użytkownicy pełnoletni, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, posiadający numer ewidencyjny PESEL oraz stałe miejsce zameldowania oraz zamieszkania w Polsce.
  3. Podstawą skorzystania z Usługi jest akceptacja Regulaminu. Użytkownik, rozpoczynając korzystanie z Serwisu, zobowiązuje się do jego przestrzegania.
  4. Regulamin Serwisu jest dostępny na stronie internetowej https://gotowkanonstop.pl/regulamin w formie umożliwiającej jego zapisanie i odtworzenie oraz zapoznanie się przez Użytkownika w dowolnym czasie.
  5. Spółka świadczy Usługi zgodnie z Regulaminem.
  6. Skorzystanie z Usługi jest bezpłatne dla Użytkownika.
 1. §3 Opis Usługi świadczonej przez Spółkę drogą elektroniczną
  1. Usługa świadczona przez Spółkę polega na: (a) prezentowaniu w Serwisie informacji o pożyczkach gotówkowych oferowanych przez Partnerów, w ramach udostępnionej porównywarki produktów pożyczkowych, (b) udostępnieniu Użytkownikom Wniosku i umożliwieniu wysłania go jednocześnie do kilku Partnerów, którzy następnie, każdy samodzielnie i we własnym zakresie, przy pomocy systemów automatycznych, weryfikują, czy dany Użytkownik spełnia kryteria udzielenia pożyczki oraz (c) zaprezentowaniu informacji, z którym z Partnerów Użytkownik ma możliwość zawarcia Umowy Pożyczki. Umowa Pożyczki zawierana jest przez Użytkownika bezpośrednio z danym Partnerem, poza Serwisem.
  2. Korzystanie z Usługi przez Użytkownika odbywa się w kilku etapach, w następujący sposób:
   1. Użytkownik za pośrednictwem udostępnionego w Serwisie Wniosku przekazuje wymagane informacje, w tym dane osobowe oraz zapoznaje się z postanowieniami Regulaminu i akceptuje je, co potwierdza poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wniosek”. Kliknięcie przez Użytkownika przycisku „Wyślij wniosek” jest równoznaczne z zawarciem Umowy o świadczenie Usługi pomiędzy Spółką a Użytkownikiem,
   2. informacje dotyczące Użytkownika, w tym dane osobowe przekazane przez niego we Wniosku są następnie automatycznie udostępnianie przez Spółkę kilku Partnerom jednocześnie,
   3. na podstawie informacji przekazanych przez Użytkownika, poszczególni Partnerzy dokonują automatycznej weryfikacji, czy zostały spełnione kryteria udzielania pożyczki, w tym ocena zdolności kredytowej Użytkownika. Partnerzy dokonują weryfikacji samodzielnie, we własnym zakresie, bez udziału Spółki,
   4. Użytkownik za pośrednictwem Serwisu otrzymuje informację, z którym z Partnerów ma możliwość zawarcia Umowy Pożyczki,
   5. Użytkownik dobrowolnie podejmuje decyzję, z którym z Partnerów zawrze Umowę Pożyczki poprzez kliknięcie w przycisk „Zatwierdź wniosek” przy nazwie wybranego Partnera,
   6. następnie, Użytkownik zostaje przekierowany bezpośrednio na stronę Partnera, na której potwierdza i uzupełnia ewentualne wymagane dodatkowe informacje, w tym dane osobowe. Pozostałe czynności związane z zawarciem Umowy Pożyczki, w szczególności zapoznanie się z warunkami Umowy Pożyczki oraz innymi dokumentami i informacjami wymaganymi do zawarcia Umowy Pożyczki, Użytkownik dokonuje bezpośrednio na stronie internetowej Partnera – czynności te nie stanowią elementu Usługi. Umowa Pożyczki zawierana jest przez Użytkownika bezpośrednio z Partnerem, poza Serwisem. Spółka nie ma wpływu na jej postanowienia i nie odpowiada za ich treść.
 1. §4 Warunki zawierania i rozwiązywania Umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną
  1. Przedmiotem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną („Umowa”) zawieranej między Spółką a Użytkownikiem jest świadczenie Usługi.
  2. Umowa zostaje zawarta w momencie otrzymania danych Użytkownika przez Spółkę (kliknięcie przez Użytkownika przycisku „Wyślij wniosek”) i trwa przez czas określony do momentu zakończenia świadczenia Usługi, tj. do momentu, w którym Użytkownik zostaje przekierowany na stronę internetową Partnera.
  3. Użytkownikowi będącemu konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od Umowy bez podania przyczyny w drodze oświadczenia złożonego w terminie czternastu dni od zawarcia Umowy.
  4. W przypadku chęci odstąpienia od Umowy, jest to możliwe poprzez złożenie pisemnego oświadczenia (pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną), w ciągu 14 dni od dnia zawarcia Umowy. Użytkownik nie ma obowiązku podawania jakiejkolwiek przyczyny odstąpienia od Umowy. Przykładowy formularz odstąpienia jest dostępny tutaj.
  5. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy, wystarczy, aby Użytkownik wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
  6. Z uwagi na charakter Usługi, która świadczona jest w czasie rzeczywistym, Użytkownik może wyrazić zgodę na rozpoczęcie jej świadczenia przed upływem terminu przewidzianego na odstąpienie od Umowy.
  7. Użytkownik może wyrazić zgodę na pełne wykonanie Umowy po rozpoczęciu świadczenia Usługi, czego skutkiem jest utrata prawa odstąpienia od Umowy.
 1. §5 Warunki świadczenia Usługi przez Spółką
  1. Do świadczenia Usługi wymagane jest podanie wszystkich wskazanych we Wniosku informacji, w tym danych osobowych Użytkownika - są to dane niezbędne do świadczenia Usługi.
  2. Warunkiem skorzystania z Usługi jest zapoznanie się z Regulaminem i zaakceptowanie jego postanowień oraz zaznaczenie wszystkich zgód, które są niezbędne do świadczenia Usługi.
  3. Spółka nie jest bankiem ani instytucją pożyczkową i nie udziela pożyczek ani nie działa w imieniu Partnerów ani żadnych instytucji pożyczkowych i banków, ani też w żaden inny sposób niż opisany w §3 Regulaminu nie uczestniczy w zawieraniu lub realizacji zawartych Umów Pożyczki.
  4. Spółka nie jest stroną Umowy pożyczki ani nie reprezentuje żadnej ze stron przy jej zawieraniu.
  5. Wypełnienie i przesłanie Wniosku przez Użytkownika nie jest równoznaczne z zawarciem Umowy Pożyczki z Partnerem i nie zobowiązuje Użytkownika do zawarcia takiej Umowy Pożyczki.
  6. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Spółka przy świadczeniu Usługi są następujące:
   1. podłączenie do sieci Internet,
   2. posiadanie przez Użytkownika jednej z przeglądarek internetowych (np. Internet Explorer, Mozilla itp.),
   3. posiadanie konta e-mail.
  7. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, danych niezgodnych ze stanem faktycznym lub mogących wprowadzać w błąd.
  8. Udostępnianie przez Spółkę informacji dotyczących produktów pożyczkowych Partnerów nie stanowi czynności doradztwa finansowego lub inwestycyjnego.
  9. Wskazane w Serwisie parametry oferty mają charakter informacyjny i są oparte o wyliczenia na podstawie informacji udostępnianych przez Partnerów oraz nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert Partnerów.
  10. Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz.U. 2011 nr 126 poz. 715 z późn. zm.), Partner, przed podjęciem decyzji o udzieleniu Pożyczki zobowiązany jest do dokonania oceny zdolności kredytowej Użytkownika. Ocena zdolności kredytowej dokonywana jest na podstawie informacji uzyskanych od Użytkownika lub na podstawie informacji pozyskanych z odpowiednich baz danych lub zbiorów danych Partnera.
  11. Zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2018 r. poz. 723) instytucje obowiązane (w tym banki oraz instytucje pożyczkowe) stosują wobec swoich klientów środki bezpieczeństwa finansowego. Instytucje obowiązane rozpoznają ryzyko prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu związane ze stosunkami gospodarczymi lub z transakcją okazjonalną oraz oceniają poziom rozpoznanego ryzyka. Analiza ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu dokonywana jest, między innymi, na podstawie informacji uzyskanych od Użytkownika.
 1. §6 Przekazanie Danych Użytkowników Partnerom
  1. Usługa świadczona przez Spółkę uwzględnia przekazanie Partnerom informacji dotyczących Użytkownika, w tym danych osobowych. Informacje przekazane we Wniosku analizowane są przez kilku Partnerów, co zwiększa szanse na uzyskanie pożyczki przez Użytkownika w razie odrzucenia Wniosku przez któregoś z Partnerów.
  2. Dane osobowe Użytkownika zostaną przekazane następującym Partnerom: MILOAN POLSKA Sp. z o.o., LTU Finance Sp. z o.o., Arena Finance Sp. z o.o.
  3. Spółka, po uzupełnieniu Wniosku przez Użytkownika, zapoznaniu się przez Użytkownika z Regulaminem i złożeniu odpowiednich oświadczeń, przekazuje dane Użytkownika Partnerom w celu automatycznego zweryfikowania, czy Użytkownik spełnia kryteria udzielenia pożyczki. Dane zostają przekazane w sposób automatyczny po kliknięciu przez Użytkownika przycisku „Wyślij wniosek” i zapisaniu ich w systemie Spółki.
  4. Od momentu udostępnienia danych osobowych Użytkowników, Partnerzy stają się administratorem tych danych osobowych. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za przetwarzanie danych osobowych przez Partnerów.
 1. §7 Warunki zawarcia Umowy o Pożyczkę
  1. Partner, bez udziału Spółki, ustala warunki zawarcia Umowy Pożyczki.
  2. Spółka nie ma wpływu na treść postanowień Umowy Pożyczki, którą Użytkownik zawiera bezpośrednio z Partnerem.
  3. Informacja na temat przyznania pożyczki zostanie przekazana Użytkownikowi w formie ustalonej z Partnerem.
 1. §8 Ochrona danych osobowych
  1. Administratorem danych osobowych zamieszczanych przez Użytkownika we Wniosku jest Spółka.
  2. W kwestiach ochrony danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iod@rankomat.pl.
  3. Spółka będzie przetwarzać dane Użytkownika w celu:
   1. wykonania umowy, której przedmiotem jest realizacja Usługi na podstawie Regulaminu - podstawą przetwarzania w tym wypadku jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
   2. umożliwienia kontaktu na adres e-mail oraz numer telefonu (SMS) w przyszłości w celu przedstawienia oferty Spółki i podmiotów współpracujących ze Spółką (marketing bezpośredni towarów i usług Spółki oraz marketing bezpośredni towarów i usług podmiotów współpracujących) – podstawą przetwarzania w tym wypadku jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (uzasadnionym interesem Spółki jest dotarcie z komunikatem marketingowym do określonej grupy odbiorców),
   3. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami - podstawą przetwarzania w tym wypadku jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (uzasadnionym interesem Spółki jest ustalanie, dochodzenie lub obrona przed ewentualnymi roszczeniami, w tym roszczeniami Użytkowników i osób trzecich).
  4. Dane osobowe Użytkowników udostępniane będą Partnerom zgodnie z Regulaminem. Po udostępnieniu danych osobowych Partnerom, stają się oni administratorami danych osobowych Użytkowników. Partnerzy przetwarzają dane w celu podjęcia działań przed zawarciem Umowy Pożyczki. Partnerzy podejmują decyzję o udzieleniu pożyczki w sposób zautomatyzowany w oparciu o ocenę sytuacji finansowej Użytkownika i możliwości spłaty zobowiązań z tytułu umowy pożyczki samodzielnie i we własnym zakresie, bez udziału Rankomat.
  5. Dostęp do danych Użytkownika mogą mieć ponadto podmioty, z których usług Spółka korzysta w celu realizacji Usługi (np. firma hostingowa lub podmioty, które dostarczają Spółce systemy informatyczne do wysyłki treści marketingowych). Spółka zawarła z takimi podmiotami stosowne umowy, których przedmiotem jest zabezpieczenie danych Użytkownika przez dostępem osób nieuprawnionych. Ponadto, dane Użytkownika mogą zostać udostępnione na żądanie organów publicznych lub innych podmiotów uprawnionych do takiego dostępu na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do świadczenia Usługi, a po tym okresie dla celów i przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń. W przypadku realizowania marketingu bezpośredniego przez Spółkę (§8 ust. 3 lit. b), dane będą przetwarzane do czasu skutecznego zgłoszenia sprzeciwu przez Użytkownika co do takiego przetwarzania.
  7. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. W przypadku przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, Użytkownikowi przysługuje ponadto prawo sprzeciwu co do takiego przetwarzania.
  8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do świadczenia Usługi przez Spółkę.
  9. Spółka, będąc administratorem danych osobowych, stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych, w szczególności w celu ochrony danych osobowych przed zagrożeniami podczas przekazywania danych oraz przed dostępem osób trzecich do tych danych.
 1. §9 Postępowanie reklamacyjne
  1. Reklamacje dotyczące Usługi mogą być zgłaszane pisemnie na adres Spółki albo drogą elektroniczną na adres: bok@ebroker.pl w terminie 14 dni od dnia zakończenia świadczenia Usługi. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres Użytkownika oraz dokładny opis przyczyny reklamacji.
  2. Reklamacje będą rozpatrywane przez Spółkę niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania. Decyzja Spółki w przedmiocie danej reklamacji zostanie przesłana Użytkownikowi listem poleconym lub drogą elektroniczną na adres podany w reklamacji.
  3. Powyższe postanowienia nie wyłączają możliwości dochodzenia przez Użytkownika swoich praw zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 1. §10 Postanowienia końcowe
  1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 z późn. zm.), ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204 z póżn. zm.), RODO oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa
  2. W celu rozstrzygnięcia sporu wynikłego z umowy o świadczenie Usług Użytkownik może również skorzystać z platformy ODR, dostępnej pod adresem www.ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma ODR służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy o świadczenie usług.
  3. Niniejszy regulamin ma zastosowanie do Umów zawieranych od dnia 17.06.2024 r.
 1. Wersje regulaminów
  1. 17.06.2024 - Pobierz w formacie PDF
  2. 06.03.2023 - Pobierz w formacie PDF
  3. 15.12.2022 - Pobierz w formacie PDF
  4. 19.08.2022 - Pobierz w formacie PDF
  5. 01.07.2021 - Pobierz w formacie PDF
  6. 30.03.2021 - Pobierz w formacie PDF
  7. 27.11.2019 - Pobierz w formacie PDF
  8. 09.04.2019 - Pobierz w formacie PDF
  9. 26.03.2019 - Pobierz w formacie PDF
  10. 10.01.2019 - Pobierz w formacie PDF
  11. 29.10.2018 - Pobierz w formacie PDF
  12. 13.08.2018 - Pobierz w formacie PDF
sync
Proszę czekać, trwa weryfikacja wniosku w systemie
To może chwilę potrwać
sync
Proszę czekać
Ta strona używa ciasteczek (COOKIE). Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce odwiedzając nową Politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgode na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.